• Konsultacje na terenie szkoły

  od 1 czerwca - więcej

  zakładka: ważne!

 • Nabór uczniów do klasy I

  2020/21 - więcej zakładka:

  Rekrutacja

   

 • Zapewniamy praktyki

  w renomowanych 

  bydgoskich firmach!

   

   

 • Wektor nauczy

  dowolnego zawodu!

   

 •  

  Uczymy za darmo!

 • Gratis - wycieczka

  zagraniczna!

 • Gratis - tablet!

 • Dla uczniów-gratis

  materiały do nauki!

Nauczanie zdalne

Konsultacje w szkole Wektor!

Uwaga →  Zalecamy nadal korzystanie z konsultacji zdalnych przez  Skype!

Jeśli uczeń chce przyjść na konsultację w szkole – proszę zadzwonić do szkoły i poinformować Nas o potrzebie konsultacji: tel: 888 777 913! 

Ustalimy dzień i godzinę konsultacji! Prosimy o punktualne przybycie!

Jeśli jesteś za wcześnie - poczekaj przed szkołą - nie wchodź do budynku.

Wymagane są zgody rodziców! Bez przedstawienia tych dokumentów podpisanych przez rodziców – konsultację się nie odbędą!

Przed konsultacjami uczeń musi dostarczyć podpisane zgody od rodziców:

/files/files/Konsultacje%2C_Zgody_rodzic%C3%B3w.pdf

Formularz zgody dla rodziców można również otrzymać w sekretariacie szkoły!

 

Nazwisko i imię

przedmiot

Godziny konsultacji

1

Boińska Olga

angielski

Poniedziałek 11.00-13.00

2

Choma Bogusław

religia

Wtorek 10-12

3

Jarocki Krzysztof

geografia, biologia

Środa 8-11

4

Jakub Kossak

j. polski, etyka

Piątek 10-11.30

5

Kubera Justyna

matematyka

Czwartek 10-11.30

6

Łabuś Maciej

wf

Czwartek 10.30-12.00

7

Margańska Ewa

j. polski

Środa 9-11

8

Nowacka Anna

fizyka

Wtorek 8-9.30

9

Nowak Maria

angielski, podst. przedsiębiorczości

Czwartek 8-10

10

Paradowski Piotr

informatyka

Piątek 8-10

11

Tomczak-Błoch J.

rewalidacja

Czwartek 10.00-12.00

12

Zamroczyński Prze.

ebd, wf

Wtorek 12.00-14.00

 

13

Mariusz Mazany

historia

Poniedziałek 12-14

 

Kontakty do nauczycieli i dyżury na skype - jeśli macie wątpliwości, nie rozumiecie lekcji  czy potrzebujecie dodatkowej konsultacji  można się kontaktować z nami na skype.

 

Opieka psychologiczna

W tych trudnych chwilach Wektor stara się wesprzeć młodzież - do wasze dyspozycji będzie nasza Psycholog - Pani Paulina Drewek - będzie dyżurować na skype w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10-12 (nick na skype Paulina Drewek) lub kontakt przez email:  psycholog.wektor@wp.pl.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/psycholog.wektor/

 

Pedagog

Pani Joanna Tomczak-Błoch 
email:  joannabloch3@wp.pl 
Skype nick:  live:.cid.b11dbff9275c7bd4

Rewalidacja środa  i czwartek 10-12 (Ci uczniowie którzy mieli rewalidacje są zobowiązani do kontaktowania się w tym czasie).

Konsultacje środa 15-17 dla wszystkich uczniów którzy chcą porozmawiać z naszą Panią Pedagog.

J. polski

Pani Ewa Margańska  Klasy I F, I GH i I CD –mail: ewa.marganska@gmail.com                                                      Dyżur Skype : środa  9-11. ,  czwartek 13-15  nick:   Live: 5df8c3004222f1c7

Pan Jakub Kossak  Klasa II AB - email   j.kossak@o2.pl                                                                                        Dyżur Skype: wtorek 12-14 , czwartek 12-14.  Nick:   fpjakub

J. angielski  

Pani Olga Boińska  email olgaboinska@zsnr29.onmicrosoft.com                                                                        Dyżur Skype: poniedziałek 10-12   środa 10-12 nick  live:olga.boinska.b

Historia

Pan Mariusz Mazany email wektor.zdalnie@o2.pl                                                                                                      Dyżur Skype: poniedziałek10-12   piatki  10-12  nick  live:.cid.15db840f02046ff4

Matematyka

Pani Justyna Kubera email  j.kubera.zsm1@gmail.com                                                                                       Dyżur Skype: wtorek godz.9-11   czwartek  9-11 nick live:.cid.ccb6c540090f8ed

Fizyka

Pani Nowacka kontakt annanowacka@zsnr29.onmicrosoft.com                                                                          Dyżur Skype : poniedziałek 8 -10 nick live:.cid.8e3c83689c4fba95

Chemia

Pani Anna Nowacka kontakt annanowacka@zsnr29.onmicrosoft.com
Dyżur Skype : poniedziałek 8 -10 nick live:.cid.8e3c83689c4fba95

Geografia

 Pan Krzysztof Jarocki  Email foto16gim@gmail.com                                                                                                    Dyżur Skype środa 8.00-11.00 nick kajak2708

Biologia

Pan Krzysztof Jarocki  Email foto16gim@gmail.com                                                                                             Dyżur Skype środa 8.00-11.00 nick kajak2708

Informatyka

Pan Piotr Paradowski email piotr@zsnr29.onmicrosoft.com                                                                                Dyżur skype   piątek w godz. 8.00 - 10.00  nick: live:.cid.396086c2d3b03956

Wychowanie fizyczne

Pan Maciej Łabuś  kontakt email macias7@poczta.onet.pl

Pan Przemysław Zamroczyński kontakt: przem.zamroczynski@gmail.com

Dyżur Skype  poniedziałek 12-14 nick  live:przem.zamroczynski

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pan Przemysław Zamroczyński kontakt: przem.zamroczynski@gmail.com

Dyżur Skype  poniedziałek 12-14  nick:  live:przem.zamroczynski

 

Podstawy Przedsiębiorczości 

Pani Maria Nowak  email marianowak@zsnr29.onmicrosoft.com,

Dyżur skype   środa 10 - 12 czwartek 10-12  nick:  live:.cid.adbdadf3fc166aa2

Uwaga:dyzuru 04.06 nie będzie wyjątkowo Pani będzie dostępna online w piatek 05.06 godz 10-12

 

Religia

Ks. Bogusław Choma  bchoma@poczta.onet.pl

Dyżur Skype: w trakcie ustalania

Etyka  

Pan Jakub Kossak  email   j.kossak@o2.pl

Dyżur Skype: wtorek 12-14, czwartek 12-14     Nick:   fpjakub

 

 

 

 

Ważne!!!

Z dniem 1.04.2020 pracownicy młodociani są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy! Przestajecie chodzić na praktyki do pracy!

1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568)  wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):
 
„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
 
2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”
 
„Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.” 

 

 

UWAGA! 

Organizacja zajęć na odległość!

 

Szanowni Państwo!

 Ministerstwo umożliwiło nam wprowadzenie kształcenia na odległość – wydając 20.03.2020 stosowne rozporządzenie:  https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

Co należy w związku z tym zrobić:

1)  Wysłać sms zgłoszeniowego:

Jeśli jeszcze nie wysłałeś zgłoszeniowego email  do nas  z twoim nazwiskiem i imieniem oraz klasą (II AB, I CD, IF, IGH) w temacie to zrób to jak najszybciej! Tylko w przypadku braku możliwości wysłania email proszę o wysłanie sms z tymi danymi co w email!

Email zgłoszeniowy: po to abyśmy mieli aktualne emaile do wszystkich uczniów wyslij na adres:

 wektor.zdalnie@o2.pl

Proszę o wysyłanie pustego emaila wyłącznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy  (II AB, I CD, IF lub IGH) w temacie wiadomości -email ma być wysłany z adresu na który mamy kontaktować się z uczniem! Proszę o niewysyłanie w wiadomości od rodzica emaila dziecka! My będziemy kontaktować się z Państwem tylko na ten adres z jakiego do nas napiszecie! Niezależnie czy to adres rodzica czy dziecka!

Proszę o nie wysyłanie innych emaili na ten adres. Inne zapytania proszę telefonicznie lub na adres biuro@szkolawektor.pl

W przypadku braku komputera, dostępu do Internetu czy innych przeszkód – proszę o wysyłanie nam sms na numer 888 777 913 z informacją o braku możliwości kontaktu przez email. Proszę też w tej wiadomości podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczeń chodzi.

 

2) Proszę o zapoznanie się z lekcjami publikowanymi na stronie naszej szkoły  oraz planem zdalnej nauki (obecnie w trakcie tworzenia – podawany na dany dzień)

3) Samodzielna praca – nauka wskazanych zagadnień, wykonywanie poleceń i zadań oraz odesłania do oceny nauczycielowi wyznaczonych zadań. Ważne! Bardzo dokładne trzymanie się instrukcji dotyczących sposobu wpisywania tematu wiadomości : „Przedmiot, numer zadania, imię nazwisko ucznia i klasa” – nic więcej!

4) Przygotowanie się do korzystania ze Skype – programu do bezpłatnej komunikacji w sieci, umożliwiający wideo rozmowy i rozmowy bezpłatne. To umożliwi nam uruchomienie konsultacje z uczniami, zdalnego odpytywania i wyjaśniania problemów! Trzeba ściągnąć program na komputer lub komórkę ze strony https://www.skype.com/pl/strony Następnie utworzenie konta, zalogowanie i wypróbowanie programu. Uczniowie mogą dzwonić wzajemnie do siebie aby nauczyć się obsługi.

Najczęstsze Państwa pytania – przed telefonem do szkoły proszę zapoznac się ze stroną i poszukac czy nie ma odpowiedzi na Państwa pytanie już na stronie:

- Co dalej z praktyczną nauką zawodu?: Zgodnie z rozporządzeniem dla ucznia nic się nie zmienia w temacie praktyk. W tygodniu kiedy ma naukę zdalną jest zwolniony z praktyk! Szkoła nie informuje o tym pracodawców w tej chwili (nie mamy na to obecnie czasu a to pracodawcy mają obowiązek znać przepisy podobnie jak dyrekcja szkoły)! Jeśli pracodawca nie będzie chciał zwolnic ucznia na czas nauki zdalnej – proszę o informację do szkoły! Będziemy interweniowali!

Do kiedy wysyłać zadania na adres wektor.zdalnie@o2.pl? : Czekamy na zadania 2 tygodnie od momentu pojawienia się lekcji na stronie.

Do kiedy będą publikowane lekcje na stronie szkoły? Lekcje będą wisiały około dwu tygodni do zastąpienia ich nowym materiałem z danego przedmiotu. Przygotowujemy się do wysyłania materiału w chmurze a ten nie będzie zmieniany tylko dokładany.

Czy nauczyciele mają możliwość stawiania ocen i klasyfikacji przy nauce zdalnej? Zgodnie z nowym rozporządzeniem nauczyciele mogą to robić zdalnie.

Do kiedy nie będzie zajęć w szkole?: Tego nikt nie wie.

Dlaczego nie otrzymałam informacji zwrotnej na emai ze szkoły? Proszę o cierpliwość! Zbieramy od Państwa wszystkich email i się odezwiemy. Jednak zrobimy to w formie zbiorczego emaila. Dopiero wtedy jak uzyskamy od Państwa większość kontaktów email z danej klasy. Do tego czasu podstawowa forma kontaktu ze strony szkoły jest nasza strona! Proszę o przeczytanie jej ze zrozumieniem!

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.