• Konsultacje na terenie szkoły

  od 1 czerwca - więcej

  zakładka: ważne!

 • Nabór uczniów do klasy I

  2020/21 - więcej zakładka:

  Rekrutacja

   

 • Zapewniamy praktyki

  w renomowanych 

  bydgoskich firmach!

   

   

 • Wektor nauczy

  dowolnego zawodu!

   

 •  

  Uczymy za darmo!

 • Gratis - wycieczka

  zagraniczna!

 • Gratis - tablet!

 • Dla uczniów-gratis

  materiały do nauki!

PP

UWAGA WAŻNE

Uczniowie klas ICD i II AB, którzy nie odsyłali wykonanych zadań z powodu trudności technicznych muszą dostarczyć zeszyty (te w których wykonywali zadania z pracy zdalnej)  lub podpisane prace (przedmiot, imię i nazwisko, klasa)  ze wszystkich przedmiotów, z wszystkimi wykonanymi zadaniami do szkoły za cały okres pracy zdalnej – w terminie do 14.05. Brak emaili z zadaniami lub brak dostarczonego zeszytu do szkoły jest równoznaczny z brakiem brania udziału w nauce zdalnej a to będzie skutkowało brakiem promocji do następnej klasy i poinformowaniem urzędu miasta o niespełnianiu obowiązku szkolnego.  Urząd miasta w takich sytuacjach ma prawo nałożyć grzywnę na rodziców do 10 000 zł – kara ta może być nakładana wielokrotnie!

Prosimy o przesłanie wszystkich zadań (np. z języka polskiego ale też z innych przedmiotów), które mieliście wykonać w zeszycie a nauczyciel nie prosił o wysłanie tego na email. Wysyłacie na emaile właściwych nauczycieli lub można dostarczyć zeszyty do szkoły. Dotyczy wszystkich przedmiotów!

Podstawy przedsiębiorczości - materiał na 5h lekcyjnych - 15.06 - 19.06

/files/files/PP_IIAB_15_06_19_06_WEKTOR_CHMURA.pdf

PP - materiał na 5h lekcyjnych - 01-05.06

/files/files/PP_IIAB_1_06_5_06_WEKTOR_CHMURA.pdf

Podstawy przedsiębiorczości - materiał na 5h lekcyjnych na tydzień 18-22.05.2020

/files/files/PP_IIAB_18_05_22_05_WEKTOR_CHMURA.pdf

 

PP_IIAB_04_05_08_05

Proszę otworzyć linki:

/files/files/za%C5%821.pdf

/files/files/za%C5%822.pdf

/files/files/za%C5%823.pdf

/files/files/za%C5%824.pdf

/files/files/za%C5%825.pdf

/files/files/%C5%BCyciorys.pdf

PP - materiał na 5 godzin dla kl. II AB, w tygodniu 20.04-24.04.2020r.

 

Cel dla ucznia: utrwalenie zagadnienia podatków, znajomość popularnie zwanego PIT-u, sposobu jego wypełniania i składania, przekazanie nauczycielowi informacji zwrotnej (potwierdzenie wykonania wyznaczonych zadań).

Załączniki do lekcji/files/files/Pit.pdf           /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik_2_wp%C5%82yw_podatk%C3%B3w_na_gospodark%C4%99.pdf

TEMAT 1: PODATKI - UTRWALENIE MATERIAŁU; PODATEK VAT - QUIZ.

 

1 Przeczytaj swoje notatki z poprzedniej lekcji nt. podatków lub materiały do opracowań własnych przesłane wcześniej przez nauczyciela. Zwróć szczególną uwagę na podatki pośrednie w Polsce.

 

Przypominam schemat waszych opracowań

A Podatki ze względu na kryterium przedmiotowe

1 Podatki przychodowe

2 Podatki dochodowe

3 Podatki majątkowe A

4 Podatki od wydatków

B Podatki ze względu na kryterium przerzucalności

1 Podatki bezpośrednie

2 Podatki pośrednie

C Podatki ze względu na sposób naliczania podatku dochodowego

1 Podatki progresywne

2 Podatki liniowe

1 Podatki degresywne

 

Zadanie domowe (zad. 1 podatki) dla wszystkich uczniów - termin do 7.05.2020r.

Rozwiąż poniższy quiz i same odpowiedzi prześlij na maila: lemanowak@wp.pl lub marianowak@zsnr29.onmicrosoft.com

W wiadomości piszecie: PP, zad.1 podatki, imię i nazwisko, klasa.

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę w zakresie podatku VAT

1. W jakim czasie przedsiębiorca powinien wystawić fakturę:

Twoja odpowiedź:

A) w ciągu 7 dni od otrzymania wpłaty

B) przed wydaniem towaru klientowi

C) do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonania usługi

D) w ciągu 7 dni od dokonania sprzedaży

2. Podstawowa stawka VAT obowiązująca w Polsce od 2011 roku to:

Twoja odpowiedź:

A) 19%

B) 23%

C) 22%

D) 8%

3. Faktura nie musi zawierać:

Twoja odpowiedź:

A) daty wystawienia

B) numeru

C) ceny jednostkowej

D) podpisu

4. Który z wymienionych dokumentów nie jest dokumentem księgowym:

Twoja odpowiedź:

A) faktura zaliczkowa

B) proforma

C) paragon

D) rachunek

5. W przypadku otrzymania faktury zakupu z błędną nazwą ulicy należy:

Twoja odpowiedź:

A) wystawić notę korygującą

B) poprosić wystawcę o fakturę korygującą

C) zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego

D) nic nie robić

6. Fakturą korygującą można skorygować:

Twoja odpowiedź:

A) cenę towaru

B) adres kontrahenta

C) numer faktury

D) datę wystawienia

7. Duplikat faktury:

Twoja odpowiedź:

A) nie różni się niczym od faktury

B) wygląda jak pierwotna faktura, ale zawiera dopisek „duplikat” i datę wystawienia duplikatu

C) wygląda jak pierwotna faktura, ale ma zmienioną datę wystawienia na bieżącą

D) jest wystawiany w celu zmiany danych z pierwotnej faktury

8. Których towarów dotyczy odwrotne obciążenie VAT:

Twoja odpowiedź:

A) owoców i warzyw

B) biżuterii

C) prasy

D) paliwa

9. Kto odprowadza VAT od faktury z odwrotnym obciążeniem:

Twoja odpowiedź:

A) nabywca

B) sprzedawca

C) Urząd Skarbowy

D) nikt

10. Ile maksymalnie pozycji może zawierać faktura:

Twoja odpowiedź:

A) 1

B) 10

C) 100

D) nieskończenie wiele

11. Jaki dokument potwierdza wydanie towarów z magazynu:

Twoja odpowiedź:

A) PZ

B) WZ

C) PW

D) MM

12. Faktury VAT marża nie otrzymamy za zakup:

Twoja odpowiedź:

A) nowego łóżka

B) samochodu używanego

C) wycieczki

D) obrazu

 

 

 

TEMAT 2: WPŁYW PODATKÓW NA GOSPODARKĘ KRAJU.

 

1 Przeczytaj materiał na temat wpływu podatków na gospodarkę kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - załącznik nr 1

 

Zadanie do wykonania w zeszycie

Zad. 2 podatki

Napisz w zeszycie argumenty (przynajmniej po 3) przemawiające zarówno za obniżeniem jak i podwyższeniem podatków. Możesz korzystać z różnych źródeł informacji. Osoby chętne mogą zrobić zdjęcie notatki i prześłać nauczycielowi w terminie do 7.05.2020r. na maila: lemanowak@wp.pl lub marianowak@zsnr29.onmicrosoft.comW wiadomości piszecie: PP, zad.2 podatki, imię i nazwisko, klasa.

 

TEMAT 3: DEKLARACJA PODATKOWA PIT.

 

1PIT- zeznanie o wysokości osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym.

 

PAMIĘTAJ - należy je złożyć do właściwego urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia.

Podatnicy mogą korzystać z różnych odliczeń, które mają wpływ na kwotę należnego podatku.

 

Istnieje możliwość składania zeznań podatkowych:

 • w formie papierowej (osobiście lub listownie),

 • za pośrednictwem systemu e-deklaracje,

 • sprawdzenie i uzupełnienie zeznania podatkowego przygotowanego prze Krajową Administrację Skarbową.

 

2 Jak prawidłowo wypełnić PIT? Wskazówki w załączniku 2 - pit.

Przeczytaj dokładnie załącznik (uwaga składa się z dwóch części).

 

3 W przypadku szczegółowych informacji (krok po kroku) dotyczących sposobu wypałniania deklaracji podatkowej - np. PIT 36, możesz przejrzeć broszurę Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/media/5844/broszura-pit-36-za-2019.pdf

 

TEMAT 4: JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ PIT?

 

1 Przeczytaj ponownie załącznik z poprzedniej lekcji.

 

2 Zanotuj w zeszycie najważniejsze wskazówki pomocne przy wypełnianiu PIT-u (zeznanie o osiągniętych dochodach w danym roku podatkowym).

 

3 Przepisz do zeszytu poniższe informacje.

 

Zalety składania zeznania podatkowego drogą internetową za pośrednictwem programu e-deklaracje udostępnionego przez Ministerstwo Finansów na stronie finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje

- skraca czas wypełnienia deklaracji podatkowej,

- pozwala na uniknięcie błędów, gdyż program uniemożliwi na przykład wpisanie kwot przekraczających wysokość dozwolonych obliczeń.

- po uzupełnieniu danych sam oblicza również wysokość należnego podatku i ewentualnych kwot, które zostaną nam zwrócone, lub które powinniśmy wpłacić do urzędu skarbowego.

- wypełniony PIT możemy natychmiast wysłać drogą elektroniczną - nie musimy składać go osobiście lub wysyłać pocztą.

 

 

 

TEMAT 5 UBEZPIECZENIA - WPROWADZENIE.

 

Przepisz do zeszytu poniższe notatki i dokładnie przeczytaj.

Funkcją ubezpieczeń jest wypłacenie odszkodowań za straty powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, zapewnienie środków na pokrycie kosztów leczenia lub gromadzenie funfuszy na starość.

 

2 Ze względu na konieczność zawierania ubezpieczeń mamy

 • ubezpieczenia obowiązkowe i

 • ubezpieczenia nieobowiązkowe.

 

3 Ze względu na przedmiot ubezpieczenia mamy

 • ubezpieczenia majątkowe i

 • ubezpieczenia osobowe.

 

4 Umowa ubezpieczenia jest zawierana między ubezpieczycielem a ubezpieczającym się.

Ubezpieczyciel, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe, zobowiązuje się wypłacać określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianych w umowie zdarzeń.

Ubezpieczający się musi zapłacić ubezpieczycielowi składkę,

Umowa zwana potocznie polisą ubezpieczeniową określa min. przedmiot ubezpieczenia, wysokość składki, okres na jaki ubezpieczenie zostało zawarte, oraz wysokość sumy ubezpieczenia.

OWU - ogólne warunki ubezpieczenia są zawsze dołączone do umowy. Uzupełniają treści zawarte w umowie.

Suma ubezpieczenia jest to wyrażona w pieniądzu górna granica do jakiej odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku zaistnienia szkody określonej w umowie

 

Zapamiętaj główne rodzaje ubezpieczeń.

Do szczegółowego omówienia podatków w poszczególnych podgrupach przystąpimy na kolejnych zajęciach.

 

DRODZY UCZNIOWIE,

mam nadzieję, że moje wskazówki, polecenia, opracowania, załączniki, zadania do wykonania są dla Was jasne i zrozumiałe.

Proszę o systematyczne przerabianie przesyłanego materiału, sporządzanie czytelnych notatek w zeszycie przedmiotowym, czytanie załączników, wskazanych stron internetowych, rozwiązywanie zadań.

Nie przesyłajcie do sprawdzenia wszystkich odrobionych zadań tylko te, o które konkretnie poproszę.

Proszę pamiętać o wyznaczonym terminie odsyłania prac do sprawdzenia. Po upływie terminu prace nie będą sprawdzane. Wszystkich uczniów obowiązuje jednorodny temat wiadomości tzn podajecie przedmiot., nr zadania, imię i nazwisko, klasa. W przypadku Podstaw Przedsiębiorczości piszcie skrót PP.

Pamiętajcie, że ocenie będzie podlegała również Wasza praca w zeszycie przedmiotowym. Zatem warto pracować systematycznie, starannie i dokładnie. Zachęcam.

 

 

 

 

Materiał na 5 g lekcyjnych. Tydzień 06-10.04.2020

Przerwa świąteczna!

 

 

Materiał na 5 g lekcyjnych. Tydzień 23-27.03.2020

 "System podatkowy w Polsce - wprowadzenie nowego materiału,
cel dla ucznia: znajomość rodzajów podatków.
 
I. Proszę uczniów o zapoznanie się z przesłanym materiałem i sporządzenie notatek własnych w zeszycie przedmiotowym PP wg załączonego schematu:
1 Funkcje podatków - przypomnienie zagadnień z ostatniej lekcji.
2 Podział podatków ze względu na kryterium przedmiotowe (podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne)..Opisać
3 Podział podatków ze względu na kryterium przerzucalności :podatki bezpośrednie (wymienić rodzaje w podgrupie i opisać) oraz pośrednie (też wymienić rodzaje w  podgrupie i opisać).
4 Podział podatku dochodowego ze względu na sposób jego naliczania: podatki progresywne, liniowe i degresywne. Opisać.
 
Załącznik - materiały do nauki własnej 
(w następnym bloku tematycznym wrócimy do opisanych przez Was zagadnień celem ich utrwalenia i podsumowania).
Pozdrawiam M. Nowak 
Proszę otworzyc załączone pliki pdf:
/files/files/1_podatki.pdf
/files/files/2_podatki.pdf
/files/files/3_podatki.pdf
/files/files/4_podatki.pdf
/files/files/5_podatki.pdf
 
 
 
 
 
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.